AUT05a - Autoritzacions de treball per compte d'altri per a titulars d'estada per estudis, investigació, formació, pràctiques no laborals, o servei de voluntariat

Tots els camps són obligatoris

Protecció de dades: d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran al fitxer «Autoritzacions inicials de treball a persones estrangeres», de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

La finalitat del fitxer és agilitar la tramitació, en totes les seves fases, de les autoritzacions inicials de treball per compte propi o per compte d'altri de les persones estrangeres que treballin a Catalunya.

Les vostres dades se cediran a les forces i cossos de seguretat, als òrgans judicials, al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al Ministeri de Justícia, al Defensor del Poble, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a altres òrgans de l'Administració General de l'Estat.

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, a rectificar-les, a cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions que preveu la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral per correu postal (c. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgrelacionslaborals.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic, NIE electrònic o certificat digital reconegut).

Amb la vostra signatura, autoritzeu el tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.